TÜRKSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2016 YILI FAALİYET RAPORU

 

1- GENEL BİLGİLER

A-) Raporun ait olduğu dönem :   01.01.2016 – 31.12.2016

B-) Şirketin :

Ticaret unvanı                         : TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.

Ticaret sicili numarası             : 93817/39069

Merkez Adresi                        : Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri Türksan Durağı No:291 A Blok No:27

                                                   Avcılar/İstanbul

Şube Adresi                            : Şubemiz yoktur.                                   -

İletişim Bilgileri                      :

                        Telefon           : (0212) 428 67 53 – 54

                        Fax                  : (0212) 428 67 55

E-Posta Adresi                         : info@turksanholding.com

İnternet Sitesi Adresi               : www.turksanholding.com

C) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı

a) Sermayesi                           : 2.106.000.-TL.

b) Ortaklık Yapısı                  : Çok ortaklı şirket olup, 4518 Ortağı bulunmaktadır.

 

Holding ortaklarından % 5’in üzerinde hisse sahibi olanlar aşağıda gösterilmiştir.

PAY SAHİBİNİN ADI,

SOYADI/ÜNVANI

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

HİSSE ADEDİ

SERMAYE TUTARI (TL)

1-Türksan Kağıt Turizm A.Ş.

Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri Türksan Durağı No:291 A Blok No:27 Avcılar/İstanbul

 

52.706.554,00 Ad.

 

527.068,62 TL

2-Ercan Toplar

Cumhuriyet Cd. Ferah Ap. No: 139 K.2 D.5 Harbiye/İstanbul

 

61.112.443,45 Ad.

 

611.128,34 TL.

3-Özcan Toplar

Cumhuriyet Cd. Ferah Ap. No: 139 K.2 D.5 Harbiye/İstanbul

 

31.262.534,55 Ad.

 

312.626,21 TL.

4-Emine Merve Cengiç

Ergenekon Mah. Paparancilli Sok. No.86 K.3     Harbiye/-İstanbul

 

17.837.064,80 Ad.

 

   178.370,66 TL.

5-Hüseyin Avni Özkök

Havzan Mah. Ebusuud Cd. Beyzade Sit. No:17/8  Meram/Konya

 

11.200.000,00 Ad.

 

   112.000,00 TL.

 

6- (4513) Diğer Ortaklar        

 

 

36.479.723,20 Ad.       

 

364.806,17 TL.

      4518 Ortak                                                                                 Toplam:   210.598.320,00 Ad.     2.106.000,00 TL.

c) Faaliyet konumuz :

Şirketimizin faaliyet konusu; her nevi ticari, sanayi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmektir.

Şirketimizin sermayesi 2.106.000.-TL.’sı olup, tamamı ödenmiştir.

d) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler :

2016 yılı hesap dönemi içerisinde hisseleri % 5’in üzerinde olan ortaklarımızın paylarında herhangi değişiklik olmamıştır.

Ç-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

                                                                                                 Adet                  (TL)

A Grubu İmtiyazlı Pay Miktarı                                :             840                25,20

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgi          :           A grubu her bir payın 4 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı pay sahiplerinin 2.106.000.-TL. olan şirket sermayesindeki payı 25,20 TL.’dir.

D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

16.12.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında görev süreleri 3 yıl olmak üzere seçilen

3 adet yönetim kurulu üyesi ile yine 3 yıl için seçilen 3 adet denetim kurulu üyesi aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulumuz:

Adı-Soyadı                             Görevi                                                Görev Süresi Başlangıç ve Bitiş                                                                                                                      

Özcan Toplar                          Yönetim Kurulu Başkan                     16.12.2015     Devam ediyor.

Nazmi Güvenir                       Yönetim Kurulu Başkan Yard.                       16.12.2015     Devam ediyor.

Ercan Toplar                           Yönetim Kurulu Üyesi                                   16.12.2015     Devam ediyor.

b) Denetim kurulumuz:

Adı-Soyadı                              Görevi                                               Görev Süresi Başlangıç ve Bitiş                                                                                                                       

Atilla Sönmezgül                      Denetçi                                                16.12.2015    Devam ediyor.

Volkan Uzunoğlu                     Denetçi                                                16.12.2015   Devam ediyor.

Haşim Şenoğlu                                     Denetçi                                                16.12.2015   Devam ediyor.          

Şirket işlerinin yürütülmesi yönetim kurulu üyeleri tarafından sağlanmıştır. 2016 yılı itibariyle çalışan personel sayısı 1 olmuştur.

E-) Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı : 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları nam veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2016 yılı faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

2-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR  

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları :   

Yönetim organı üyelere, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye verilmemekte, denetleme kurulu üyelerine aylık 500 TL. brüt ücret ödenmektedir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:  

Yönetim organı üyelere herhangi bir ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil gideri ile aynı ve nakdi imkân, sigorta ve benzeri teminat sağlanmamıştır.

3-) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları;

2016 yılında araştırma geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

4-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bilindiği gibi şirketimiz T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu Hükümlerine tabidir. Ancak bahsi geçen kurulun 11.01.2016 tarih, 29833736-E.247 sayılı yazısı ile “ Ortakların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna ilişkin Esaslar Tebliği ” ne göre ; finansal tablolarımızın değerlendirilmesi sonucunda resen kanun kapsamından çıkartılmamıza karar verilmiş olup, Tebliğ’de yer alan kanun kapsamından çıkma koşullarından hiçbirinin sağlanamaz duruma gelinmesi halinde kanun kapsamına alınmak üzere yeniden kurula başvuruda bulunulması gerektiği bildirilmiştir.

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler :

Şirketimizin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur.

İştiraklerimizden Türksan Kağıt Turizm San. ve Tic.A.Ş.’nde 2016 yılında 1.758.373.-TL. net hasılata karşılık 918.349.-TL. kâr elde edilmiştir. 2017 yılında Ticaret Merkezimizde mevcut 53 mağaza ve home ofisten 49 adedi kiraya verilmiş olup, yıllık kira gelirimiz 2 milyon TL.’yi aşmış bulunmaktadır.

Diğer iştirakimiz olan Artı Gravür Baskı Silindirleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nde ise 2016 yılı hesap döneminde 4.834.248.-TL.’lık net satış hasılatına karşılık vergi ve yasal yükümlülükler çıktıktan sonra 519.362.-TL. net kâr elde edilmiştir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri yönetim ve denetleme kurulu üyeleri tarafından yürütülmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler :

Doğrudan İştirakler                                    Sermayesi (TL)     Pay Miktarımız (TL)        Pay Oranı

Türksan Kağıt Turizm A.Ş.                             8.500.000.-            7.863.060,79                    % 92,5                     

Artı Gravür Baskı Silindirleri A.Ş.                  1.675.000.-            1.432.175,00                  % 85,5

Dolaylı İştirakler                                                       

Dolaylı iştirakimiz bulunmamaktadır.                                   

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar :

2016 yılı içerisinde hesaplarımız, kamu denetimine tabi tutulmamıştır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine tabi olmakla beraber 2016 yılı içerisinde kanun kapsamından çıkartılmıştır. Hesap dönemi S.M.M.M. Abdurrahman Erbay tarafından kontrol edilmiştir.

5-) FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

2016 yılı sonu itibariyle şirketimizin aktif  (varlıklar) toplamı 13.944.925.-TL. olup, karşılığında 12.674.796.-TL.        öz kaynak bulunmaktadır. Finansal duran varlıklarımızın 2016 yılı değeri ise 13.930.151.-TL.’dır. Bağlı ortaklıklarımızdan Artı Gravür Baskı Silindirleri A.Ş. ve Türksan Kağıt Turizm San. ve Tic.A.Ş.’nde planlanan faaliyetler, 2016 hesap döneminde gerçekleştirilmiştir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler :

Şirketimizin konusu, şirketlerin sermayelerine iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin organizasyonunu sağlamak olduğundan, yıl içerisinde herhangi bir satışımız olmamıştır.

Bağlı ortaklıklarımızdan 261.988.- TL. temettü geliri, 12.635.- TL. faiz geliri sağlanmış, faaliyetler sonucunda

ise 37.508.- TL. kâr elde edilmiştir.

Borçlar/Öz kaynaklar   = 1.222.344.- TL. /13.944.925.- TL. = % 8,7

Bu orandan da anlaşılacağı üzere, sermaye yapımız borçlarımızı kolaylıkla karşılayabilecek durumdadır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri :

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Borca batık değildir.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri :

37.508.-TL.’lık dönem karı ile olağanüstü yedeklerde bulunan 3.604.846.-TL.’dan, sermayeye ilave edilecek 3.198.022.-TL. düştükten sonra kalan 406.824.-TL.’dan dağıtılmasına karar verilecek miktarın, kanun ve ana sözleşme gereği, şirket yönetim kurulunun genel kurula sunacağı teklife göre belirlenecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler :

Bağlı ortaklıklarımızdan Türksan Kağıt Turizm San.ve Tic. A.Ş.’nin, aktifinde kayıtlı bulunan mağaza, home

ofisler, ve demirbaşlar 27.824.-TL.’sına, diğer iştirakimiz olan Artı Gravür Baskı Silindirleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin aktifinde kayıtlı bulunan  makine, tesis ve demirbaşlar, yangın, deprem, hırsızlık ve sel vs. riskler için

6.058.-TL.’sına Axa sigorta şirketine sigorta ettirilmiştir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler :

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

c) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler :

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeler hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

e) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirilmeler:

2016 yılı hesap döneminde genel kurul kararları yerine getirilmiş ve belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 

f) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve  buna  ilişkin  yapılan  işlemlerde  dahil olmak üzere  olağanüstü  genel kurula ilişkin

bilgiler :

2016 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

g) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler :

Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

h) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler :

Hâkim şirkete bağlı olarak şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.

7-) DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,  alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar :

Şirketimizde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay söz konusu değildir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

 “ Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

 

Yönetim Kurulu Başkanı                               Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Özcan Toplar                                                    Nazmi Güvenir

Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan Toplar