T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

Şirketimiz 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 15 Kasım 2018 Perşembe  günü saat 10:00 da Üniversite Mah. E-5 Karayolu Üzeri Güvenç Sok. No:2  Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Esa Salon Royal’de yapılacaktır. 

Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                                      TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM :

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanına toplantı tutanağını tanzim ve imzalama yetkisi verilmesi

2-Yönetim kurulu 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3-Denetleme kurulu raporunun okunması,

4-2017 yılı finansal tablolarının (bilanço ve gelir tablosunun) okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5-2017 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,

6- 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının yönetim kurulundan gelen şekliyle belirlenmesi,

7- T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2018 tarih, 50035491-431.02-E-00037750677 sayılı yazıları ile alınan izne istinaden ana sözleşmemizin 5,9,15,16,25,26,32,33,34 ve 45.inci maddelerinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

8-Yönetim kurulu üyeliği ve denetçi seçimi, üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında görev taksiminin yapılması ve şirketin temsil, ilzam esaslarının belirlenmesi,

9-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının ve denetçilere verilecek  ücretlerin ikramiye,  prim gibi hakların belirlenmesi,

10-Yönetim kurulu üyelerine Türk  Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerindeki izinlerin görüşülmesi,

11-Dilek ve temenniler.

12-Kapanış

TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş

                                                                                                                                                 ANA SÖZLEŞME

                                                                                                                                                   TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL

MERKEZ

Madde – 5:

Şirketin merkezi İstanbul ili Avcılar ilçesindedir. Adresi “Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı No:291 A Blok No:27 Avcılar-İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlığa bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir

.TAHVİL, KAR-ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ

VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Madde – 9:

Kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN ORTAKLIĞA DEVRİ

Madde – 15:

Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 383. maddesi gereğince bedelleri tamamen ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir.

SERMAYE BORCUNUN ZAMANINDA ÖDENMESİ

Madde-16:

Türk Ticaret Kanunu’nun 481. Maddesi uygulanır.

SEÇİM

Madde-25:

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde – 26:

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE İLANLAR

Madde – 32:

Toplantıya çağrı ve ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve şirket genel kurulu tarafından kabul edilmiş, genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge hükümlerine göre toplantıya çağrılır ve ilan edilir.

TOPLANTILARDA OY HAKKI

Madde – 33:

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedar veya vekiller; Türk Ticaret Kanunu ve genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge hükümlerine göre oy kullanırlar.

TEMSİL

Madde-34

Genel kurul toplantılarında, ortaklar kendilerini Türk Ticaret Kanunu ve şirket genel kurulu tarafından kabul edilmiş, genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge hükümlerine göre vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

RÜÇHAN HAKLARI

Madde – 45:

Sermaye artışlarında ortaklar, Türk Ticaret Kanunu’nun 461.nci maddesi uyarınca rüçhan haklarını kullanabilirler.

 

                                                                                                                                   VEKÂLETNAME

                                                                                                                                        TÜRKSAN

                                                                                                                           HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

                                    Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Kasım 2018 Perşembe  günü saat 10:00 da Üniversite Mah. E-5 Karayolu Üzeri Güvenç Sok. No:2  Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Esa Salon Royal’de yapılacak olan toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………..…………………vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

a) Tertip Serisi                                           : ……………………………………………………………

b) Numarası                                               : ……………………………………………………………

c) Adet – Nominal değeri                          : ……………………………………………………………

.d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı               : ……………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu            : Nama yazılı

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI          : …………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                               İMZASI