TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.

                                                                          İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN                                                                               

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ KURULU

ÖZEL TOPLANTISINA DAVET

Şirket ana sözleşmesinin 5,9,15,16,25,26,32,33,34 ve 45.inci  maddelerinin değiştirilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmiş, 08.10.2018 tarih, 50035491-431.02-E-000377 50677 sayılı yazıları ile gerekli izin alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesine göre, şirket ortakları arasında imtiyazlı pay sahiplerinin bulunması ve bu ana  sözleşme değişikliklerinin , imtiyazlı pay sahipleri genel kurulundan geçirilmesinin  yasal  zorunluluğu nedeniyle; A grubu imtiyazlı pay sahipleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 454. Maddesindeki  toplantı ve karar  çoğunlukları nazara  alınarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesine  göre özel bir genel kurul yapma gereği hasıl olmuştur.

Bu nedenle , (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri özel toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 15  Kasım 2018 Perşembe günü saat 11.30’da Üniversite Mah. E-5 Karayolu Üzeri Güvenç Sok. No:2  Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Esa Salon Royal’de yapılacaktır. 

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

                                                                                                                                                                                                                                                                              TÜRKSAN

                                                                                                                                                                                                                                                             HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ     

GÜNDEM :

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 5,9,15,16,25,26,32,33,34 ve 45.inci  maddelerinin değiştirilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2018 tarih, 50035491-431.02-E-00037750677 sayılı yazıları ile izin verilmiş olmakla, ana sözleşmemizin maddelerinin  değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

3- Dilek ve temenniler.

4- Kapanış

VEKÂLETNAME

TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

                                                                                                                         A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ İÇİN

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Kasım 2018 Perşembe  günü saat 11:30 da Üniversite Mah. E-5 Karayolu Üzeri Güvenç Sok. No:2  Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Esa Salon Royal’de yapılacak olan (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………..…………………vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

a) Tertip Serisi                                           : ……………………………………………………………

b) Numarası                                               : ……………………………………………………………

c) Adet – Nominal değeri                          : ……………………………………………………………

.d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı               : ……………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu           : Nama yazılı

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI                      : …………………………………………………………….

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            İMZASI