T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

Şirketimiz 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 10:30   Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri,  Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacaktır. 

Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti,vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

GÜNDEM :

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2-Yönetim kurulu 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3-Denetleme kurulu raporunun okunması,

4-2021 yılı finansal tablolarının (bilanço ve gelir tablosunun) okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-2021 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,

6-Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesi,

7-2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesinin görüşülmesi,

8-Şirketin 6.318.000.-TL.olan sermayesinin 5.370.300.-TL. artırılmak suretiyle 11.688.300.-TL.’sına yükseltilmesine TC. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce izin verilmiş olmakla, ana sözleşmemizin 7.maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

9-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesinin  görüşülmesi,

10-Dilek ve temenniler.

11-Kapanış

YENİ ŞEKİL

ANA SERMAYE

Madde 7:

Şirketin sermayesi 11.688.300.- (Onbirmilyonaltıyüzseksensekizbinüçyüz) TL.dır. İş bu sermaye beheri 3 Krş. nominal değerde 840 (Sekizyüzkırk) adet 5.tertip (A) grubu, beheri  1 Krş. Nominal değerde 15.597.480 (Onbeşmilyonbeşyüzyüzdoksanyedibindörtyüzseksen) adet 5.tertip (B) grubu, beheri 1 Krş. nominal değerde 195.000.000 (Yüzdoksanbeşmilyon)  adet 6. tertip (B) grubu ve beheri 1 Krş. Nominal değerde 421.200.000 (Dörtyüzyirmibirmilyonikiyüzbin)  adet 7. Tertip (B) grubu ve 537.030.000 (Beşyüzotuzyedimilyonotuzbin) adet 8.Tertip B grubu olmak üzere toplam 11.688.280.320 (Onbirmilyaraltıyüzseksensekizmilyonnikiyüzseksenbinüçyüzyirmi)  adet paydan teşekkül etmektedir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin; 5.154.167,25 TL.’lık kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkının, 120.886.94 TL.’lık kısmı iştirak hissesi satış kazancı istisna fonunun,   95.245,81 TL.’lık kısmı ise dağıtılacak karın bir kısmının, sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Artırılan 5.370.300.-TL. sermayeyi temsilen eden (B) grubu 8. tertip nama yazılı hisse senetleri ihraç edilecektir. İhraç edilecek hisse senetleri ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Hisse senetlerini birleşik küpürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir.

 

                                                                                            TÜRKSAN

   HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

 

Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.turksanholding.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.