T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

 

Şirketimiz 2019-2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere;  07 Ekim Perşembe  günü saat 10:30 da   Cihangir Mahallesi,  E-5 Karayolu Üzeri,  Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda                    yapılacaktır. 

Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                               TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Gündem

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 

2) Yönetim kurulunun 2019-2020  hesap yılları  faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

3) 2019-2020  yılları hesap dönemi finansal tablolarının (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları)ve denetleme kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4) 2019-2020  yılları  hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,

5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi, üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,

6) 2019-2020 yılı karlarının dağıtım konusunun görüşülmesi,

7) Yönetim kurulu üyelerinin ücret,  huzur hakkı ikramiye ve prim haklarının, denetici ücretinin belirlenmesi,

8) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’ nun 395. ve 396.’ nci maddelerindeki iznin görüşülmesi,

9) Dilek ve temenniler,

10) Kapanış.

 

Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.turksanholding.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.

 

VEKÂLETNAME

TÜRKSAN

                                         HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ                                    

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 07 Ekim Perşembe  günü saat 10:30 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacak olan 2019-2020  yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………..…………………vekil tayin ediyorum.

 

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

 

a) Tertip Serisi                                           : ……………………………………………………………

b) Numarası                                               : ……………………………………………………………

c) Adet – Nominal değeri                          : ……………………………………………………………

d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı               : ……………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu            : Nama yazılı

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI          : …………………………………………………………….

 

                                                                                                                                                                                               İMZASI

 

 

 

 

 

 

NOT: Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız  vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.