TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.’NİN

15.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN  

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞI

 

Türksan Holding A.Ş.’nin A grubu imtiyazlı pay sahibi özel toplantısını yapmak üzere 15 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 12.00’da Üniversite Mah. E-5 Karayolu Üzeri Güvenç Sok. No:2 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Esa Salon Royal’de T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün  14.06.2022 tarih, ve 75580162  sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi  Güner Kakı’nın gözetiminde toplantı yapılmak üzere evraklar incelendi.

Toplantıya çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 29.03.2022 tarih ve 10547 sayılı, nüshasında ilan edildiği ve ayrıca 3.443 adet nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 26.04.2022 tarihinde  Bahçeşehir Posta İşletme Merkez Müdürlüğü’nden süresi içerisinde taahhütlü olarak tebligat yapıldığı görülmüştür.                .

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 840 adet olan A grubu imtiyazlı payların 25,20 TL. olduğu  bunun  0,618 TL. olan payın 20,6 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 20,6 adet ve 0,618 TL. tutarındaki payların toplantıda temsil edildiği görüldü.

Ana sözleşme değişikliğinde imtiyazlı pay sahipleri varsa, Türk Ticaret Kanunu 454’üncü maddesinde  “ Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin % 60’ının çoğunluğu ile toplanır”  Hükmü gereğince hazirun cetvelinin tetkikinde toplantıya katılan ve temsil edilen payların sermayenin % 60’ı olmadığı görüldüğünden; toplantı Türk Ticaret Kanunu 454’üncü maddesinin 3.üncü fıkrasındaki çoğunluk olmadığı için toplantının açılamadığı, genel kurula katılan haziruna bildirildi, yönetim başkan vekili toplantıda çoğunluk olmaması halinde Türk Ticaret Kanunu 454’üncü maddesi 5. Fıkrasındaki “ Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır” hükmü gereğince şirket ana sözleşmemizin 7. maddesinin değiştirilmesinin onaylandığı A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısına katılanlara bildirdi.

Türk Ticaret Kanunu 454’üncü maddesi gereğince toplanmak üzere davet edilen A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantı için aranan % 60 çoğunluk sağlanamadığından, toplantı nisap yetersizliğinden yapılamamıştır. Saat 12.30’de toplantının yapılamadığına dair bu tutanak tutulmuştur. 15.06.2022

     YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI                                                                                BAKANLIK TEMSİLCİSİ                

                       NAZMİ GÜVENİR                                                                                                                 GÜNER KAKI