TÜRKSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2021 YILI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

A-) Raporun ait olduğu dönem :   01.01.2021 – 31.12.2021

B-) Şirketin :

Ticaret unvanı                          : TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.

Ticaret sicili numarası               : 93817/39069

Merkez Adresi                         : Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri Türksan Durağı No:291 A Blok No:27

                                                   Avcılar/İstanbul

Şube Adresi                             : Şubemiz yoktur.                                   -

İletişim Bilgileri             :

                        Telefon : (0212) 428 67 53 – 54

                        Fax                  : (0212) 428 67 55

E-Posta Adresi                         : info@turksanholding.com

İnternet Sitesi Adresi                : www.turksanholding.com

 

C) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı

a) Sermayesi                           : 6.318.000.-TL.

b) Ortaklık Yapısı                  : Şirketimizin, 4494 Ortağı bulunmaktadır.

Holding ortaklarından % 5’in üzerinde hisse sahibi olanlar aşağıda gösterilmiştir.

PAY SAHİBİNİN ADI,

SOYADI/ÜNVANI

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

HİSSE ADEDİ

SERMAYE TUTARI (TL)

1-Türksan Kağıt Turizm A.Ş.

Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri Türksan Durağı No:291 A Blok No:27 Avcılar/İstanbul

 

158.120.278,00 Ad.

 

1.581.205,86 TL

2-Ercan Toplar

Cumhuriyet Cd. Ferah Ap. No: 139 K.2 D.5 Harbiye/İstanbul

 

183.338.111,15 Ad.

 

1.833.385,02 TL.

3-Özcan Toplar

Cumhuriyet Cd. Ferah Ap. No: 139 K.2 D.5 Harbiye/İstanbul

 

93.787.776,35 Ad.

 

937.878,63 TL.

4-Emine Merve Cengiç

Ergenekon Mah. Paparancilli Sok. No.86 K.3     Harbiye/-İstanbul

 

 53.511.196,00 Ad.

 

   535.111,97 TL.

5-Hüseyin Avni Özkök

Havzan Mah. Ebusuud Cd. Beyzade Sit. No:17/8  Meram/Konya

 

33.600.000,00 Ad.

 

   336.000,00 TL.

 

6- Diğer Ortaklar (4489) kişi              

 

 

109.440.958,50 Ad.       

 

1.094.418,52 TL.

Toplam : 4494 Ortak                                                                        Toplam:   631.798.320,00 Ad.      6.318.000,00 TL.

c) Faaliyet konumuz :

Şirketimizin faaliyet konusu; her nevi ticari, sanayi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve

yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin organizasyonunu

sağlamaktır. Şirketimizin sermayesi 6.318.000.-TL.’sı olup, tamamı ödenmiştir.

d) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler :

2021 yılı hesap dönemi içerisinde hisseleri % 5’in üzerinde olan ortaklarımızın paylarında herhangi değişiklik olmamıştır.

Ç-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

                                                                                               Adet               (TL)

A Grubu İmtiyazlı Pay Miktarı                                  :             840                 25,20

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgi            :           A grubu her bir payın 4 oy hakkı,

                                                                                                   kârdan öncelikli % 10 pay alma hakkı bulunmaktadır.

 

İmtiyazlı pay sahiplerinin 6.318.000.-TL. olan şirket sermayesindeki payı 25,20 TL.’dir.

 

D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

07.10.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında görev süreleri 3 yıl olmak üzere seçilen

3 adet yönetim kurulu üyesi ile yine 3 yıl için seçilen 1 adet denetim kurulu üyesi aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulumuz:

Adı-Soyadı                              Görevi                                                Görev Süresi Başlangıç ve Bitiş                                                                                                                                                      Özcan Toplar               Yönetim Kurulu Başkanı                                      07.10.2021   -     07.10.2024

Nazmi Güvenir              Yönetim Kurulu Başkan Yard.                              07.10.2021   -     07.10.2024

Ercan Toplar                  Yönetim Kurulu Üyesi                                           07.10.2021   -     07.10.2024

 

b) Denetim kurulumuz:

Adı-Soyadı                               Görevi                                               Görev Süresi Başlangıç ve Bitiş                                                                                                                                                    Volkan Uzunoğlu                        Denetçi                                                   07.10.2021   -    07.10.2024

Şirket işlerinin yürütülmesi yönetim kurulu üyeleri tarafından sağlanmıştır. 2021 yılı itibariyle çalışan personel

sayısı 1 olmuştur.

E-) Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı : 

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları nam veya hesabına

bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2021 yılı faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

2-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR  

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları :   

Yönetim organı üyelere, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye verilmemekte, denetleme kurulu üyesine aylık 500 .-TL. brüt ücret ödenmektedir.                                                                                     

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:   

Yönetim organı üyelere herhangi bir ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil gideri ile aynı ve nakdi imkân, sigorta

ve benzeri teminat sağlanmamıştır.

3-) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları;

2021 yılında araştırma geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

4-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler :

Şirketimizin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur.

İştiraklerimizden Türksan Kağıt Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nde  2021 yılında 2.794.446.-TL. brüt satış hasılatı elde edilmiştir.,1.423.841.-TL. faaliyet giderleri düştükten sonra 1.350.723.-TL. faaliyet karı kalmış, iştiraklerden gelen temettüler ve  faiz gelirleri ile birlikte 1.785.790.-TL. dönem karı sağlanmış, 426.080.-TL.’da ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler çıktıktan sonra 1.359.709.-TL. net dönem karı elde edilmiştir.

Diğer iştirakimiz Artı Gravür Baskı Silindirleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nde  ise 2021 yılında makine ve demirbaş alımı tamir ve bakımı için 453.308.-TL.’lık yatırım gerçekleştirilmiştir. 13.027.937.-TL. brüt satış hasılatı elde edilmiş, satılan malın maliyeti faaliyet giderleri düştükten sonra 3.485.478.-TL. faaliyet karı sağlanmış, 847.510.-TL. ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler çıktıktan sonra 2.681.535.-TL. net dönem kârı elde edilmiştir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri yönetim ve denetleme kurulu üyesi tarafından yürütülmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler :

Doğrudan İştirakler                                    Sermayesi (TL)     Pay Miktarımız (TL)        Pay Oranı

Türksan Kağıt Turizm A.Ş.                               8.500.000.-              7.863.060,79                    % 92,5             

Artı Gravür Baskı Silindirleri A.Ş.                     1.675.000.-              1.432.175,00                     % 85,5 

Dolaylı İştirakler                                                        

Dolaylı iştirakimiz bulunmamaktadır.                                         

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar :

2021 yılı içerisinde hesaplarımız, kamu denetimine tabi tutulmamıştır. İlgili hesap dönemi S.M.M.M.

Abdurrahman Erbay tarafından kontrol edilmiştir.

5-) FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

2021 yılı sonu itibariyle şirketimizin aktif  (varlıklar) toplamı 14.322.454.-TL. olup, karşılığında 13.600.368.-TL.

öz kaynak bulunmaktadır. Duran varlıklarımızın 2021  yılı değeri ise 13.928.231.-TL.’dır. Bağlı ortaklıklarımızdan Artı Gravür Baskı Silindirleri A.Ş. ve Türksan Kağıt Turizm San. ve Tic.A.Ş.’nde planlanan faaliyetler, 2021

hesap döneminde gerçekleştirilmiştir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler :

Şirketimizin konusu, şirketlerin sermayelerine iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin organizasyonunu sağlamak

olması nedeniyle, yıl içerisinde herhangi bir satışımız olmamıştır.

Kısa Vadeli Borçlar/Öz kaynaklar   =     588.850.- TL. / 13.600.368.- TL. =   23,10

Bu oran, borçlarımızın öz sermayemiz ile kolaylıkla karşılanabileceğini göstermektedir.

                                                                            2020 yılı                      2021 yılı 

Dönem karı                                                     133.281.-TL.             1.142.475.-TL.

Vergi ve yasal yükümlülükler                                 ( - )                                ( - )                      

Dönem net karı                                    133.281.-TL.            1.142.475.-TL.

Bağlı ortaklarımızdan 2020 yılında toplam 1.474.420.-TL. temettü geliri elde edilmiş, bu rakam bir sonraki 2021

döneminde hesaplara intikal etmiştir. Türksan Kağıt A.Ş.'den  669.917.-TL. , Artı Gravür A.Ş.’den ise 804.503.-TL. temettü geliri sağlanmıştır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri :

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Borca batık değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Bilançomuz incelendiğinde, kısa vadeli borçların 588.850.-TL. olduğu görülmektedir. Bu borçların 374.456.-TL.’lık kısmı, ortakların yıllar itibariyle almadıkları kar paylarından, 203.844.-TL.’lık kısmı iştirakimiz olan Türksan Kağıt A.Ş.’ye olan borçlardan ve 10.550.-TL.’lık kısmı ise, vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarından kaynaklanmış bu borçların büyük kısmı 2022 yılı içerisinde ödenmiştir.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri :

1.142.475.-TL.’lık net dönem karının dağıtılması kanun ve ana sözleşme gereği şirket yönetim kurulunun genel

kurula sunacağı teklife göre belirlenecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler :

Bağlı ortaklıklarımızdan Türksan Kağıt Turizm San.ve Tic. A.Ş.’nin, aktifinde kayıtlı bulunan mağaza, home

ofisler ve demirbaşlar arsa payı hariç olmak üzere 17.195.727 .-TL. değer üzerinden Axa şirketine Sigorta yaptırılmış,

bu değere karşılık 51.884.-TL. , diğer iştirakimiz olan Artı Gravür Baskı Silindirleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin aktifinde kayıtlı bulunan makine, tesis ve demirbaşlar 8.901.691.-TL.’sına yangın, deprem, hırsızlık ve sel vs.

riskler için Sompo sigorta şirketine yaptırılmış, bu değere karşılık 26.239.-TL. sigorta primi ödenmiştir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin

 bilgiler :

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

c) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar

ve olası sonuçları hakkında bilgiler :

2021 yılında içerisinde ortaklarımızdan Muzaffer Erginay’ın mirasçısı K.Sema Timuçin tarafından ortaklıktan çıkarılmaları talebiyle dava açılmış, dava açılması için % 10 pay sahibi olma şartı yerine getirilemediğinden

Bakırköy 7.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/861 sayılı kararı gereğince dava reddedilmiştir.

d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında

uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeler hakkında idari veya adli

yaptırım bulunmamaktadır.

e) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler

 ve değerlendirilmeler:

2021 faaliyet döneminde belirlenen hedeflere ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir. Görüldüğü gibi,

2020 yılında 133.281.-TL. olan dönem karı, 2021 yılında 1.142.475.-TL.’sına ulaşmıştır. Bunun en büyük sebebi, 2021 yılı içerisinde Covid-19 salgınının yavaş yavaş etkisinin kaybolması ve ekonomide normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte, iştiraklerimizin daha verimli çalışmaları neticesinde karlılık oranlarının artmış olmasıdır.

f) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar

ve  buna  ilişkin  yapılan  işlemlerde  dahil olmak üzere  olağanüstü  genel kurula ilişkin bilgiler :

2021 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

g) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler :

Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde herhangi bir harcama

yapılmamıştır.

h) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin

ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler :

Hâkim şirkete bağlı olarak şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.

7-) DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,  alacaklıların ve diğer

ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar :

Şirketimizde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay söz konusu değildir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

 “ Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

                Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                     Yönetim Kurulu Başkan Yard.

                       Özcan Toplar                                                                                                            Nazmi Güvenir

                                                                                    Yönetim Kurulu Üyesi

                                                                                             Ercan Toplar

 

 

TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURULU’NA

01.01.2021-31.12.2021 TARİHLİ

DENETLEME KURULU RAPORUDUR.

Ortaklığın Ünvanı                                                      :Türksan Holding Anonim Şirketi

Merkezi                                                                      :İstanbul

Sermayesi                                                                  :6.318.000,00 TL

Faaliyet Konusu                                                         :Sanayi ve Ticaret Şirketlerine İştirak                                                                              

Denetçinin adı ve Soyadı                                           : Volkan UZUNOĞLU                                                                                           

Görev süresi, ortak olup olmadığı                               Görev Süresi Üç Yıldır.

                                                                                     Denetçi şirket ortağı değildir.

Katılınan yönetim kurulu toplantıları ve                       :Beş yönetim kurulu toplantısına

yapılan denetleme kurulu toplantıları sayısı                  katılınmıştır.

 

Ortak hesapları, defter ve belgeleri                             :29.01.2021, 30.04.2021, 30.07.2021

üzerinde yapılan incelemenin kapsamı,                       29.10.2021, 31.12.2021 tarihlerinde

hangi tarihlerde inceleme yapıldığı                             kanuni defterler ve diğer belgeler kontrol

ve varılan sonuç                                                         edilmiştir.

                                                                                          Tutulan kayıtların kanun ve esas sözleşme

                                                                                   hükümleri ile genel muhasebe kurallarına

                                                                                   uygun olduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri                  :Ortaklık, veznesi yıl içinde muayyen

hükmü gereğince ortaklık veznesinde                         zamanlarda beş defa sayılmış, sayım

yapılan sayımların sayı ve sonuçları                           neticesindeki mevcutların kayıtlara

                                                                                     uygun olduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri                   :Yapılan kontrollerde kayıtların maddi mevcutlar

hükmü  gereğince yapılan inceleme                            ve kıymetli evrak mevcudu ile mutabık

tarihleri ve sonuçları                                                     bulunduğu görülmüştür.                                                                                  

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar,                          :Kurulumuza herhangi bir şikayet intikal

bunlar hakkında yapılan incelemeler                          etmemiştir.

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz 31.12.2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve yönetim kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,

                                       DENETLEME KURULU                                                             

                                                                                               Volkan UZUNOĞLU